Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: środa 29 listopada 2023   |   Imieniny: Błażej, Saturnin

Pomoc społeczna

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Białe Zagłębie

26-052 Nowiny


Kierownik:

e-mail: gops@nowiny.com.pl

bip gopsnowiny.ssdip.bip.gov.pl

 

Kierownik:  (041) 366-78-00

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: (41) 366-78-28; (41) 346-50-42

Pracownicy socjalni: (41) 366-78-18; (41)366-78-16; (41) 346-50-44

Sprawozdawczość, Stypendia socjalne: (41)366-78-27

Księgowość: (41) 366-78-03; (41) 346-50-41

fax (041) 347-50-11

 

 czytaj więcej...

 

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa,
 5. bezrobocia,
 6. niepełnosprawności,
 7. długotrwałej choroby,
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 9. alkoholizmu lub narkomanii,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 • Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2-11 okoliczności.
 • Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.
 • Pamiętaj, że wszelkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

 

O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY?

 • W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.
 • Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny:

– z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej,

– w przypadku utraty dochodu (np. zasiłku dla bezrobotnych) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 • Dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny – przy ustalaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych - pomniejszane są o kwotę, która co miesiąc przekazywana jest w formie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( tzw. dochody "netto" ).

 Do dochodów nie wlicza się:

– alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

– jednorazowych świadczeń socjalnych,

– świadczeń w naturze,

– świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.

 

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu. Przyjmuje się, iż deklarowana w oświadczeniu wysokość dochodu nie może być niższa niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu – nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.

 

 • W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

DO CZEGO JESTEŚ ZOBOWIĄZANY

 

 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 • Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

 

REJONY OPIEKUŃCZE

     Teren Gminy Sitkówka Nowiny  podzielony jest na 4 rejony opiekuńcze:

 

1 Rejon 

obsługuje: Joanna Adler – pracownik socjalny:

Nowiny ul. Białe Zagłębie, Nowiny  ul. Perłowa

 

2 Rejon

obsługuje: Iwona Oszust –  specjalista pracy socjalnej:

Trzcianki, Sitkówka, Słowik ul. Markowizna, Zgórsko,

 

3 Rejon

obsługuje: Anna Harat-Pypeć – pracownik socjalny

Szewce, Zawada, Nowiny ul. Parkowa i ul. Szkolna, Zagrody,

 

4 Rejon

obsługuje: Edyta Nowak – pracownik socjalny

Kowala, Bolechowice, Wola Murowana

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet