Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: sobota 30 września 2023   |   Imieniny: Wera, Honoriusz

Infrastruktura lokalna

 

 

1.  Gospodarka ściekowa

W Woli Murowanej znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Kielc. Strefa ochrony sanitarnej wynosi 200 m. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Sitkówce jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą w oparciu o jednostopniowy osad czynny z częściowym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki doprowadzone z Kielc, gminy Sitkówka-Nowiny oraz zachodniej części gminy Masłów. Przyjmuje także ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych. Ścieki są zrzucane i badane pod względem jakościowym poprzez automatyczną stację zlewczą. Odbiorcą oczyszczonych ścieków jest rzeka Bobrza. Przez sołectwo Zgórsko i Wola Murowana przebiega kolektor doprowadzający ścieki z Kielc do oczyszczalni w Sitkówce. Równolegle do niego przewidywane są dwie nitki kolektorów grawitacyjnych.

Kanalizacja sanitarna istnieje w miejscowościach:

 • sołectwie Zagrody, w Zgórsku i Osiedlu Nowiny (ścieki są doprowadzane do kolektora z Kielc)
 • w Woli Murowanej (podobnie jak wyżej)
 • w miejscowościach Słowik Markowizna, Trzcianki, Bolechowice.

W miejscowości Kowala, Szewce-Zawada i Wola Murowana-Sołtysy sieć kanalizacyjna jest w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa funkcjonuje w sołectwie Zagrody w Osiedlu Nowiny.

 

 2. Zaopatrzenie w wodę 

Gmina jest w pełni zwodociągowana. W latach 1995-1999 powstał wodociąg Szewce-Zawada, Bolechowice, wodociąg w Trzciankach, nastąpiła przebudowa wodociągu w Woli Murowanej. Głównym źrodłem zaopatrzenia w wodę jest studnia głębinowa 5A zlokalizowana w Bolechowicach, plus pomocnicza studnia Nr 2 zlokalizowana na terenie
Cementowni „Nowiny” Sp. z o.o. 

Kowala zaopatrywana jest z sieci wodociągowej ZPW Trzuskawica. Miejscowość Szewce-Zawada zasilana jest w wodę z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Zawada oraz drugostronnie ze studni 5A za pośrednictwem pompowni zlokalizowanej w Zgórsku. Wody z tych ujęć odpowiadają normom dla wód pitnych. Woda w gminie jest bardzo dobrej jakości.

 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną     

Przez teren gminy nie przebiegają linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV. Za południowo-zachodnia granicą gminy zlokalizowana jest stacja systemowa 220/110 kV „Radkowice” z której wyprowadzone są linie 110 kV, z których część biegnie przez gminę Sitkówka-Nowiny.

Linie 110 kV

Sieciami do 110 kV na terenie gminy zarządza Zakład Energetyczny „Zeork” S.A. w Skarzysku Kamiennej. Gmina leży w obrębie Rejonowego Zakładu Energetycznego Kielce i obsługiwana jest przez Posterunek Energetyczny w Wolicy.

Na terenie gminy znajdują się Główne Punkty Zasilające przedsiębiorstwa przemysłowe- Cementownia „Nowiny”Sp. z o.o. w Nowinach oraz Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. w Sitkówce.

Ze względu na stacje systemowa 220/110 kV „Radkowice” przez gminę przebiega szereg linii 110 kV o charakterze tranzytowym:

 • odcinek jednotorowej linii relacji Radkowice-Kielce przebiegający po pólnocno-zachodniej części gminy
 • dwie równolegle, jednotorowe linie relacji Radkowice-Cementownia do zasilani południowej stacji transformatorowej w Cementowni „Nowiny” Sp. z o.o.

Sieci średniego napięcia

Zaopatrzenie gminy w energie elektryczna realizowane jest poprzez linie średniego napięcia rzędu 15 kV i 30 kV.
Zasilanie odbywa sie poprzez linie magistralna 15 kV relacji Wolica-Kielce oraz linie 30 kV  GPZ Niewachlów-Checiny
Oprócz linii napowietrznych SN w gminie prowadzone są także linie kablowe. Występujące  na terenie gminy stacje transformatorowe napowietrzne i wnętrzowe są w stanie pokryć ewentualne zwiększenie zapotrzebowania mocy często jedynie poprzez wymianę transformatora na jednostkę o większej mocy.

 

4. Komunikacja

Drogowy układ komunikacyjny gminy tworzą:

 • droga krajowa, międzynarodowa nr 7 Gdańsk-Warszawa-Kielce-Kraków-Chyżne
 • droga wojewódzka nr 762 Kielce-Chęciny-Małogoszcz
 • drogi powiatowe
 • drogi gminne i wewnętrzne drogi zakładowe
 • linie kolejowe

 

Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego jest droga wojewódzka przebiegająca przez środek gminy i łącząca ja z miastem wojewódzkim Kielce. Droga krajowa międzynarodowa przebiegająca w zachodniej części gminy przez miejscowość Szewce ma charakter tranzytowy.

Linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa-Kraków stanowi jedno z najważniejszych połączeń kolejowych województwa świętokrzyskiego. Na trasie kolei znajduje się stacja Sitkówka-Nowiny, z której odgałęziają się:

 • linia dwutorowa, zelektryfikowana w kierunku Buska Zdroju
 • łącznica kolejowa do Górek Szczukowskich, położonych na linii Kielce-Częstochowa

Stacja kolejowa obsługuje również bocznice kolejowe z Cementowni Nowiny oraz ZPW Trzuskawica poprzez trzy zespoły torów zdawczo-odbiorczych zlokalizowanych na terenie tych zakładów. Bocznice prowadzone są w sposób bezkolizyjny

 

5. Zaopatrzenie w gaz

Obecnie gmina nie jest zgazyfikowana co wynika z braku infrastruktury gazowej wysokoprężnej.

 

6. Telekomunikacja

Teren gminy obsługiwany jest przez Telekomunikację Polską S.A. Cały obszar obsługuje centrala telefoniczna zlokalizowana w Nowinach. Gmina jest w bardzo dobrym stopniu stelefonizowana i mimo to liczba abonentów telefonicznych stale wzrasta.

 

7. Gospodarka cieplna

Na terenie gminy zaopatrzenie w ciepło jest realizowane głównie przez kotłownie indywidualne (budownictwo jednorodzinne) oraz przez kotłownie lokalne. Na terenie osiedla Nowiny znajduje się kotłownia o mocy 6,6 MW, z której wyprowadzona jest sieć cieplna do budownictwa wielorodzinnego, znajdującego się na terenie osiedla.. Podstawowym paliwem w istniejących kotłowniach jest węgiel kamienny. Wśród lokalnych kotłowni przeważają źródła ciepła opalane paliwami ekologicznymi np: olejem opałowym. Są one usytuowane:

 • w Bolechowicach przy szkole
 • przy Remizie OSP w Kowali
 • w Kowali przy szkole
 • przy pływalni "Perła"
 • przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

 

8. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona jest przez następujące przedsiębiorstwa:

 • „Czystopol” S.C. Mirosław Bielas i Leopold Bolmiński z Chęcin
 • PPUH EKOM S.C. z Chęcin
 • MPO Sp. z o.o. Kielce

Przedsiębiorstwa te zajmują się opróżnianiem kontenerów na odpady. Odpady wywożone na międzygminne wysypisko odpadów w Promniku. Wysypisko przyjmuje śmieci z Kielc i trzynastu okolicznych gmin. Wywożone odpady nie są segregowane. Jedynym pozyskiwanym surowcem wtórnym jest złom metalu.

 

9. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Najważniejszymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenia powietrza sa:

 • przemysł
 • spalanie paliwa stałego (węgiel, miał kokosowy, koks) oraz spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych,
 • komunikacja

Substancjami zanieczyszczającymi powietrze i źródłami ich pochodzenia sa:

 

Zanieczyszczenia

Źródło emisji

Pył ogółem

spalanie paliw, unoszenie się pyłu w powietrzu, pojazdy

SO2 – dwutlenek siarki

spalanie paliw zawierających siarkę

NO – tlenek azotu

spalanie paliw

NO2 – dwutlenek azotu

spalanie paliw i procesy technologiczne

NOx – suma tlenków azotu

sumaryczna emisja tlenków azotu(NO,NO2)

CO – tlenek węgla

produkt niepełnego spalania

O3 – ozon

powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy)

Amoniak, metan

transport, produkcja rolna, produkty spalania

 

Jednym z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń jest przemysł. Największymi emitorami zanieczyszczeń są zlokalizowane we wschodniej części gminy Cementownia "Nowiny” Sp.zo.o. oraz zakłady Przemysłu  Wapienniczego "Trzuskawica". Danych o stężeniu pyłów i gazów w powietrzu na terenie gminy dostarczają punkty pomiarowe sieci monitoringu regionalnego w Chęcinach oraz utworzona w 1998 r. lokalna siec monitoringu Cementowni "Nowiny" Sp. z o.o. i ZPW "Trzuskawica" S.A.

W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw stałych w kotłowniach i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. Podwyższone stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych mogą występować w bezpośrednim otoczeniu głównych dróg w porach zwiększonego natężenia ruchu, przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr E-762. Wzrost zagrożenia wynikający ze wzrostu ruchu pojazdów jest redukowany poprzez stosowanie paliw ze zmniejszoną ilością trujących związków.

 

10. Klimat akustyczny

Na terenie gminy nie prowadzono badań poziomu hałasu. Ponadnormatywny poziom hałasu występuje w otoczeniu szlaków komunikacji kołowej i dotyczy dróg o znacznym natężeniu ruchu biegnących wśród zwartej zabudowy - droga wojewódzka nr 762. małe natężenie ruchu na pozostałych drogach przebiegających wzdłuż ciągów gęstej zabudowy pozwala wnioskować o zachowaniu obowiązujących standardów klimatu akustycznego.

Innym źródłem hałasu są roboty strzałowe wraz z ich sygnałami ostrzegawczymi prowadzone zgodnie z planem ruchu w ramach eksploatacji prowadzonej w kamieniołomach.

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet