Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 10 kwietnia 2020   |   Imieniny: Michał, Makary

Aktualności

 

 

ROZLICZENIE CIEPŁA W NOWINACH

30-04-2014

 

W nawiązaniu do artykułów jakie ukazały się na łamach Biuletynu Informacyjnego Radnych Klubu Wspólne Dobro: „Dopłata do ciepła” oraz „Koszty ogrzewania mieszkań w Nowinach” dotyczących wzrostu opłat za C.O. w roku 2014, Z.G.K.i M. przedkłada...

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny

 

 W nawiązaniu do artykułów jakie ukazały się na łamach Biuletynu Informacyjnego Radnych Klubu Wspólne Dobro: „Dopłata do ciepła” oraz „Koszty ogrzewania mieszkań w Nowinach” dotyczących wzrostu opłat za C.O. w roku 2014, Z.G.K.i M. przedkłada w tym zakresie informacje, aby zdementować twierdzenia  nie mające nic wspólnego z rzeczywistością a służące jedynie wprowadzaniu ludzi w błąd i w konsekwencji do wywoływania niepotrzebnych niepokojów.

      Podana w tabeli opłata za C.O. w okresie od 2008 do 2014 roku ( 113,65zł -  207,90zł) sugeruje wzrost ceny C.O. o 82,93%.

Wyjaśniamy, że publikowane dane przedstawiają jedynie wysokość uiszczanych zaliczek za C.O. na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (w tym przypadku Białe Zagłębie 3) i nie uwzględniają zwrotu nadpłaconych zaliczek bądź niedopłaty, wobec czego twierdzenie o wzroście opłaty za C.O. o 82,93% w latach 2008-2014 jest nieprawdziwe.Mając to na względzie oraz dla lepszego zrozumienia istoty gospodarki ciepłem w Z.G.K.i M. informujemy, iż cena za ciepło ustalana jest zgodnie z obowiązującym  „Prawem Energetycznym” a co za tym idzie jest stała dla wszystkich odbiorców i składa się z opłaty za 1GJ dostarczonego ciepła oraz opłaty stałej ogrzania 1m2 pow. użytkowej lokalu przez 12m-cy.

W tym miejscu należy rozróżnić pomiędzy „zaliczką na centralne ogrzewanie”  a „ceną ciepła”, która zależy od wielu czynników i na którą składają się: koszty eksploatacji tj. energii elektrycznej, wody, ścieków; koszty zakupu miału; koszty obsługi kotłowni; opłaty środowiskowe; koszty remontów kotłowni i sieci.

Wysokość zaliczek dla Wspólnot Mieszkaniowych ustalana jest co roku i nie zawsze wysokość zaliczki odpowiada rzeczywistym kosztom zużycia ciepła z uwagi na to, że nie wiemy jaka będzie zima. Z tego też względu zaliczki mogą być niedoszacowane lub przeszacowane.

Ponadto wysokość zaliczek na C.O. kształtuje się różnie w zależności od rodzaju budynku - mają na to wpływ przede wszystkim ilość zużytego ciepła przez budynek a co za tym idzie: izolacyjność przegród budowlanych (ścian, dachu, okien), sposobu oszczędzania, stan instalacji grzewczej itp.

Wobec powyższego każdorazowo po zakończeniu roku Z.G.K.i M. dokonuje rozliczenia ciepła w poszczególnych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie faktycznego zużycia ciepła wg ciepłomierza zainstalowanego w budynku oraz zgodnie z zawartymi umowami na dostawę ciepła. Różnica nadpłaty z tytułu C.O. jest zwracana poszczególnym mieszkańcom w postaci zwrotu w czynszu.

Posługując się przedstawionym wyżej przypadkiem mieszkania o powierzchni użytkowej 46,20 m2 w bloku Białe Zagłębie 3 informujemy, że w latach:

 

2008 niedopłata do C.O.  2,20178zł/m2   zaliczka    na C.O.  2,46zł/m2   dotacja UG  3,39zł/GJ

2009 niedopłata do C.O.  0,70 zł/m2        zaliczka    na C.O.  3,00zł/m2   dotacja UG 14,06zł/GJ

2010 niedopłata do C.O.  8,2521 zł/m2    zaliczka    na C.O.  3,20zł/m2   dotacja UG  4,69 zł/GJ

2011  nadpłata   do C.O.  9,1410 zł/m2    zaliczka     na C.O.  3,80zł/m2  dotacja UG  4,75 zł/GJ

2012  nadpłata   do C.O.  4,49367 zł/m2  zaliczka     na C.O.  4,00zł/m2  dotacja UG  2,87 zł/GJ

2013  nadpłata  do C.O.  6,06796 zł/m2    zaliczka    na C.O.  4,30zł/m2     bez dotacji UG

2014  rozliczenie będzie na 31.12.2014r   zaliczka    na C.O.  4,50zł/m2     bez dotacji UG

 

Uwzględniając jedynie niedopłatę do C.O. - 2,20178 zł/m2 zaliczka równoważąca koszt ogrzania  mieszkania o powierzchni użytkowej 46,20 m2 wynosiłaby w 2008 roku - 122,13zł/m-c, zaś  po uwzględnieniu dotacji w wysokości 3,39zł do 1GJ (kwota ogólna dotacji do ciepła wynosiła 142.672 zł) zaliczka byłaby większa i wynosiłaby ostatecznie w roku 2008 – 133,69zł/m-c, natomiast w roku 2013 -175,30zł/m-c (po uwzględnieniu nadpłaty w wysokości 6,06796 zł/m2), co stanowi w porównaniu do roku 2008 wzrost o 31,12% i jest najbardziej realne zważywszy że ciepło zostało rozliczone.

Porównując rok 2008 - 133,69zł/m-c do roku 2014 - 207,90zł/m-c daje nam wzrost o 55,51%. Jest to maksymalny prognozowany wskaźnik wzrostu, a nie jak podano w tabeli wzrost kosztu C.O. w wysokości 82,93%.

Na poparcie powyższego przedstawiamy jak alternatywnie w tym okresie rosły koszty czynników produkcji, co tym samym miało wpływ na koszty eksploatacji kotłowni np:

 

a)      Cena miału (wg. przetargu)  2007/8 - 244zł/t   2013/14 -333,93zł/t wzrost 36,88%

b)      Energia elektryczna 2008 - 2014   średnio wzrost  o 16,0%

c)      Woda+ścieki  2008 -5,36zł/m3, 2014 - 9,42zł/m3  średnio wzrost o  75,74%

d)     Minimalne wynagrodzenie - wzrost o 49,20%

                - 2008 (1126 zł – Dz.U. 2007 nr 171, poz.1209)

                - 2014 (1680 zł – Dz.U. 2013 poz. 1074) 

 

W 2008 roku cena za ciepło wynosiła:  1GJ = 39,37 zł/GJ, opłata stała 0,50zł/m2, zaś w 2014 roku  1GJ = 64,67 zł/GJ, opłata stała 0,80zł/m2 - co stanowi wzrost ceny 1GJ o 64,26% a opłaty stałej o 60 % .

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podwyżki ciepła kształtowały się w zależności od wzrostu czynników produkcji ciepła dla danego okresu i odpowiednio do przyznawanej dotacji do ciepła z UG. Z tej dotacji korzystali wszyscy odbiorcy ciepła do roku 2012 włącznie. Dotacja pokrywała część kosztów produkcji ciepła, a w tym koszty obsługi, remontów i napraw kotłowni, sieci, natomiast już od 2013 roku dotacja do ciepła została wycofana (decyzją klubu radnych Wspólne Dobro) i koszty te bezpośrednio obciążają koszt GJ a tym samym wszystkich odbiorców ciepła.

Należy również przypomnieć, że kotłownia osiedlowa produkuje ciepło po faktycznie poniesionych kosztach. Nie ma tutaj zysku, dodatkowo staramy się minimalizować opłaty środowiskowe, utylizacji żużla, oraz wykonywać załadunek miału i wszelkie naprawy we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami UDT.  Z.G.K.i M.  nie zwiększył ani nie zmniejszył zatrudnienia, zatrudniając 6 palaczy sezonowych oraz dwóch pracowników - konserwatorów pełniących w sezonie grzewczym obowiązki palacza. Wszelkimi możliwymi sposobami staramy się minimalizować koszty obsługi kotłowni, niemniej jednak relacje pomiędzy kosztami stałymi i zmiennymi muszą być zachowane, dla utrzymania równowagi kosztów  i mieć rzeczywiste odwzorowanie w ustalaniu ceny za ciepło (ceny 1GJ i opłaty stałej) zgodnie z „Prawem Energetycznym”.

Miniony okres pokazał nam, że znaczącym kosztem w produkcji ciepła stają się koszty obsługi kotłowni, napraw, remontów a nie czynnik bezpośredni jakim było do tej pory paliwo stałe „miał węglowy”. Jest to sytuacja, która pozwala nam myśleć  poważnie o zmianie kotłowni na kotłownię gazową z tym argumentem, że paliwo gazowe ulegnie obniżce. Na dzień dzisiejszy przy relatywnych cenach paliwa gazowego i paliwa stałego eksploatacja kotłowni miałowej naszym zdaniem jest jeszcze opłacalna.

Odnosząc się do przytoczonej kwestii przez panią A. Pawelec w  Biuletynie Wspólne Dobro w artykule „Koszty ogrzewania mieszkań w Nowinach” (cytat „Nie ma znaczenia również to, czy budynki są docieplone czy też nie – o czym pisał pan A. Podczasiak”) - informujemy, że takie insynuacje czy stwierdzenia nie znajdują żadnego potwierdzenia a jedynie skierowane są na wywołanie zamieszania i podważenia autorytetu wszystkich osób  zaangażowanych w proces termomodernizacji.

            Otóż, proces ten ma znaczenie, szczególnie w sytuacji mocno wyeksploatowanych budynków Wspólnot Mieszkaniowych, wymagających niezbędnych zabiegów remontowych, a przy jedynej natrafiającej się okazji wykonania termomodernizacji z pozyskaniem korzystnego niskooprocentowanego kredytu i zwrotu w postaci premii termomodernizacyjnej w wysokości 16% - jest sprawą oczywistą i nie podlegającą dywagacji. Natomiast płynące z tego tytułu oszczędności w zużyciu ciepła, idą na spłatę  zaciągniętych kredytów termomodernizacyjnych z możliwością skrócenia okresu kredytowania. W większości budynków, a szczególnie tam gdzie została przeprowadzona termomodernizacja zostały zainstalowane zawory termostatyczne dające możliwość regulowania dopływu ciepła do mieszkań. Ma to odbicie w ilości zużytego ciepła przez budynek i przyczynia się również do uzyskania oszczędności z tytułu C.O.

            W świetle przedstawionych powyżej danych wzrostu czynników produkcji ciepła (prąd, woda, usługi, materiały i inne) widzimy, że mają one decydujący wpływ na ceny ciepła, natomiast to ile ciepła zużyją budynki jest sprawą indywidualną każdego odbiorcy. Dla przykładu jak wykazał poprzedni sezon grzewczy widzimy, że  nie wszystkie budynki jednakowo zużywają ciepło, bo zwrot nadpłaty z C.O. np. dla budynku Białe Zagłębie 1 wyniósł 8,07zł/m2, zaś przykładowo na również nieocieplonym porównywalnym budynku Białe Zagłębie 3 wyniósł 6,07zł/m2 a w przypadku Szkolnej 9 kwota zwrotu wyniosła 5,79zł/m2.

Nie wiadomo jeszcze jaka będzie zima i z jakim wynikiem zamknie się rok 2014 ale prognozy wskazują, że będą również zwroty nadpłat.

       Odnosząc się do stwierdzenia w artykule „Dopłata do ciepła” autorstwa pana A. Podczasiaka (cytat: Z.G.K.i M. jest monopolistą w dostawie energii cieplnej w Nowinach. Dyrektor Z.G.K.i M. sporządza kalkulację kosztów funkcjonowania zakładu i przedstawia ją do zatwierdzenia Wójtowi Gminy, a ten swoim zarządzeniem wyraża zgodę na podniesienie w/w opłat”) jest dalece przesadzone, bo należy wiedzieć,  że Z.G.K.i M.  jest jednostką budżetową i w ramach statutu zajmuje się gospodarką ciepłem. Odbiorcami ciepła są budynki Wspólnot Mieszkaniowych jak również: instytucje państwowe, sklepy i domki jednorodzinne. Tacy odbiorcy ciepła jak sklepy czy domki jednorodzinne mając alternatywę wyboru innego źródła ciepła, mimo wszystko korzystają z naszych usług – więc jak można to nazwać „monopolem”?.

      Reasumując odpowiedź na głoszone „teorie” w artykułach Biuletynu Informacyjnego Wspólne Dobro: „Dopłata do ciepła” oraz „Koszty ogrzewania  mieszkań w Nowinach” mamy nadzieję, że podane powyżej rzetelne dane i argumenty pozwoliły wyjaśnić stawiane kwestie, dając rzeczywisty i zrozumiały obraz dotyczący  eksploatacji kotłowni w Nowinach.

 

                                                                                                       Dyrektor Z.G.K.i M.

 

Włodzimierz Siwiec

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: 13 °C
Ciśn.: 986 hPa
Wiatr: 5 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet