Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 10 lipca 2020   |   Imieniny: Olaf, Witalis

Aktualności

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZANIECZYSZCZENIA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO FIRMY B&G

12-04-2014

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZANIECZYSZCZENIA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO FIRMY B&G

 

W związku z ukazaniem się w dniu 09.04.2014 r. w gazecie „Echo Dnia” artykułu prasowego pod tytułem „Ekologiczna bomba tyka”, dotyczącym prowadzonej działalności przez firmę B&G Agnieszka Gołąbek-Grdeń i Paweł Grdeń przy ul. Przemysłowej 9 w msc. Nowiny, na działce ew. nr 585/23 obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny informuję, że postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania przez w/w firmę, było i jest nadal prowadzone przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny od października 2006 r. Działalność przedmiotowej firmy miała polegać na przetwarzaniu surowców wtórnych za pomocą obróbki termalnej. Pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny systematycznie dokonywali kontroli w spółce cywilnej B&G A. Gołąbek-Grdeń i P. Grdeń, prowadzących swoja działalność przy ul. Przemysłowej 9 (aktualnie ul. Przemysłowa 47), Gmina Sitkówka-Nowiny. Po pierwszych oględzinach terenu dokonanych przez pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny zawiadomiono WIOŚ w Kielcach, który po przeprowadzonej kontroli, w zarządzeniu pokontrolnym skierowanym do firmy B&G A. Gołąbek-Grdeń i P. Grdeń wykazał nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i orzekł o niżej wymienionych obowiązkach właścicieli:

  1. Uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w terminie: od dnia otrzymania zarządzeń;
  2. Prowadzić ewidencję zużytego paliwa w silnikach spalinowych maszyn i pojazdów należących do firmy, a także urządzeń grzewczych, w terminie; od dnia otrzymania zarządzeń;
  3. Usunąć zalegające na terenie zakładu odpady (dzikie wysypisko oraz odpady niebezpieczne w postaci pyt eternitowych) w terminie: do dnia 31.12.2006 r.;
  4. Zawrzeć brakujące umowy w zakresie odprowadzania ścieków socjalno-bytowych i wywozu odpadów (komunalnych oraz niebezpiecznych) w terminie: na bieżąco od dnia otrzymania zarządzenia.

W związku z brakiem reakcji ze strony w/w podmiotu gospodarczego na wszelkie kierowane wezwania do uregulowania stanu formalno-prawnego prowadzonej działalności, w dniu 12.02.2007 r. została wydana decyzja administracyjna znak: RGŚ7031/03/D-01/06/07, w której Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny nakazał firmie B&G S.C. Paweł Grdeń i Agnieszka Gołąbek Grdeń, usunięcie wszystkich odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wywiezienie odpadów przez firmę posiadająca zezwolenia na transport odpadów i przedstawienie do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny karty przekazania odpadu po wywiezieniu ich na składowisko odpadów. Powyższe czynności właściciel miał wykonać w określonym w decyzji terminie.
Wielokrotnie przeprowadzane były kontrole nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/23 przez pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny i po każdych oględzinach wzywano właścicieli firmy B&G do uporządkowania w/w nieruchomości.
Wobec braku reakcji na wezwania i wykonania decyzji przez firmę B&G, Wójt Gminy Sitówka-Nowiny zwrócił się do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez właścicieli firmy, pismo to zostało także przekazane do wiadomości Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Komendant PSP w Kielcach wszczął stosowne postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie i wydał decyzje znak MZ-0761/7/08, w której nałożył na firmę B&G A. Gołąbek-Grdeń i P. Grdeń następujące obowiązki:

  1. przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie firmy B&G w terminie do dnia 31.12.2008 r.;
  2. opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla firmy B&G,w terminie do 31.12.2008 r.,
  3. zaznajomić wszystkich pracowników firmy B&G z przepisami przeciwpożarowymi w terminie do 31.12.2008 r.,
  4. przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej w obiektach zajmowanych przez firmę B&G w terminie do 31.12.2008 r.,
  5. usunąć materiały palne znajdujące się w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki w terminie do 31.12.2008 r.

Następnie opisana nieruchomość w 2008 r. stała się przedmiotem, prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach postępowania egzekucyjnego, które trwa nadal. W trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej sprawy, została wynajęta podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
Po otrzymaniu takiej informacji Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny wezwał, prowadzące na przedmiotowej nieruchomości działalność, przedsiębiorstwo do uporządkowania działki ew. nr 585/23.
Z odpowiedzi udzielonej przez najemcę nieruchomości wynikało, że umowa najmu jest tak sporządzona, że najemca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan zanieczyszczenia nieruchomości, a za jej stan w tym okresie w dalszym ciągu odpowiedzialna jest firma B&G. Wobec tego ponownie wzywano właścicieli firmy tj. Panią Agnieszkę Gołąbek-Grdeń i Pana Pawła Grdenia do uporządkowania nieruchomości, zlokalizowanej w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa 9, które jednak nie nastąpiło.
Ostania kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w Kielcach, na terenie firmy B&G A. Gołąbek-Grdeń i P. Grdeń w 27.08.2013 r. wykazała, że na działce ew. nr 585/25 obręb geodezyjny Wola Murowana znajdują się tylko odpady z tworzyw sztucznych, kontrola nie wykazała występowania tam odpadów niebezpiecznych.
Nadmienić przy tym należy, że stosując instytucję wykonania zastępczego, które może być następstwem realizacji decyzji administracyjnej znak: RGŚ7031/03/D-01/06/07 z dnia 12.02.2007 roku zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa należy liczyć się z poniesieniem ze środków publicznych, znacznych kosztów związanych z tym wykonaniem. Analiza stanu prowadzonych dotychczas przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach postępowań egzekucyjnych prowadzi do wniosku,
że odzyskanie ewentualnie poniesionych ze środków publicznych nakładów finansowych okaże się bezskuteczne.
Dbając o wydatkowanie środków publicznych Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny rozważa jednak różne aspekty rozwiązania sprawy, wynikające z obowiązku usunięcia odpadów z tworzyw sztucznych i makulatury z przedmiotowej nieruchomości, ale takich które nie spowodują dodatkowych nieplanowanych i niczym nieuzasadnionych wydatków z budżetu Gminy.

 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: 16 °C
Ciśn.: 982 hPa
Wiatr: 3 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet