Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 10 kwietnia 2020   |   Imieniny: Michał, Makary

Aktualności

 

 

WYKONANIE BUDŻETU 2014 ROKU GMINY SITKÓWKA-NOWINY ZABLOKOWANE

31-01-2014

 

W dniu 29.01.2014 r. na sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nie została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Radni klubu Wspólne Dobro pojęli taką decyzję głosując 4 głosami przeciw i 6 wstrzymującymi się.

 

Na ostatniej sesji uczestniczyli zaproszeni przez Wójta Gminy goście Zdzisław Wrzałka – Starosta Powiatu Kieleckiego, Kazimierz Bielecki – Radny Powiatu Kieleckiego, Michał Jankowski Prezes ZPW Trzuskawica oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działający w ZPW Trzuskawica Pani Irena Surma oraz Joanna Kotwica.

 

 

   

 

Należy podkreślić, że projekt tej uchwały był konsekwencją uchwalenia budżetu na 2014 rok w dniu 30.12.2013 r. Kwoty kredytu zostały określone takie jak w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej Rada Gminy ustaliła deficyt w kwocie 6,3 mln zł, który miał być pokryty kredytem w tej wysokości oraz rozchody w kwocie 3,3 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego pozwalała na rozpoczęcie procedur związanych z zaciągnięciem kredytu. Należy nadmienić, iż w przypadku zrealizowania mniejszego deficytu oczywiste jest to, że kredyt byłby zaciągnięty w mniejszej wysokości tak jak to bywało w latach poprzednich. Uchwała o zaciągnięciu kredytu wyznacza tylko górne graniczne kwoty zaciągnięcia kredytu. Nie jest możliwe wykonywanie inwestycji, które Rada Gminy przyjęła w budżecie, a zaplanowano na nie jako źródło finansowania – kredyt. Zaciągnięcie zobowiązań finansowych na inwestycje bez faktycznego pokrycia w środkach finansowych doprowadzi do powstania zobowiązań wymagalnych, co zatem idzie utraty płynności finansowej Gminy. Wójt jako organ wykonawczy Gminy odpowiedzialny ustawowo za realizację budżetu nie może czekać w nieskończoność na to, aż wreszcie Rada Gminy zdecyduje się na podjęcie stosownej uchwały. W konsekwencji powyższych działań radnych Klubu Wspólne Dobro musimy wstrzymać realizację inwestycji i dotacji celowych. Przewidziana w budżecie 2014 roku kwota ok. 1,5 mln zł. to zobowiązana z tytułu zakończonych inwestycji w 2013 roku. Należności te musimy zapłacić mimo, iż był planowany na ten cel kredyt. Zatem po uregulowaniu tych zobowiązań zmuszeni zostaniemy do szukania 1,5 mln zł w oszczędnościach w wydatkach bieżących oraz dotacjach celowych, na które nie planowano kredytu. Obawy że uchwała o kredycie nie zostanie w ogóle podjęta są szczególnie uzasadnione, po doświadczeniach z ubiegłego roku, kiedy to Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w dniu 30.10.2013 r. i 13.11.2013 r. Wójt Gminy w tej uchwale zaproponował m.in. zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie ok. 3, 7 mln zł (z uwagi na niekorzystne ceny nieruchomości), jednocześnie wskazując pokrycie brakujących dochodów kredytem w kwocie 2, 2 mln zł i oszczędnościami w wydatkach bieżących. Nie znalazło to poparcia radnych klubu Wspólne Dobro. Następnie radni klubu Wspólne Dobro na kolejną sesję w dniu 27.11.2013 r. sami wnieśli projekt uchwały o wycofaniu zgody na sprzedaż tej nieruchomości. Podjęcie uchwały w tej sprawie ostatecznie uniemożliwiło uzyskanie planowanych dochodów. Uzasadniając podjęcie uchwały Radni klubu Wspólne Dobro nie wskazali w jaki sposób miałby zostać pokryty ewentualny brak dochodów. To spowodowało, że budżet 2013 roku w tej części nie mógł być wykonany.

Takie działania radnych można odczytywać jako celowe działanie w kierunku zachwiania równowagi budżetowej i płynności finansowej Gminy.

Na sesji Rady Gminy w dniu 29.01.2014 roku nie wniesiono formalnie, żadnych wniosków dotyczących zaistniałej sytuacji. Można zatem sądzić, że radni klubu Wspólne Dobro nie mają w ogóle koncepcji, co należy zrobić aby budżet 2014 roku mógł być prawidłowo zrealizowany.

Reasumując:

Pomimo uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na 2014 r. i podjęcia uchwał tak zwanych intencyjnych zobowiązujących Wójta do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka - Nowiny zadań inwestycyjnych tam ujętych, Rada Gminy zablokowała wykonanie tychże zadań.

Na podstawie jednej z uchwał intencyjnych Rady Gminy nr RG-XXXIV/289/13 z dnia 25 września 2013 r. został złożony wniosek o dotację zadania w wysokości 50 % wartości poprzetargowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Dotyczy to ulicy Ogrodowej w miejscowości Zgórsko. Wniosek nasz przeszedł pozytywną weryfikację i został umieszczony na liście rankingowej przeznaczonej do realizacji. Wykonanie tej inwestycji na dzień dzisiejszy jest zagrożone poprzez brak zabezpieczenia przez Radę Gminy środków finansowych na jej realizację, ze skutkiem utracenia pozyskanych środków zewnętrznych.

To samo dotyczy inwestycji pod nazwą Budowa Chaty Tradycji w Kowali realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła”, gdzie budowa miała być sfinansowana z dotacji przeznaczonej na ten cel przez Gminę Sitkówka-Nowiny, oraz z uzyskanej dla Gminy dotacji zewnętrznej w wysokości około 500.000,00 zł, która to miałaby być wypłacona po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Zablokowane jest również wykonanie takich inwestycji jak: wymiana wodociągu w Kowali, budowa oświetlenia ulicy Cichej w Zgórsku i Rajskiej w Szewcach oraz budowa PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) dla Gminy Sitkówka-Nowiny, które to służą całej społeczności Gminy Sitkówka-Nowiny.

 Następnym skutkiem takich decyzji radnych Klubu „Wspólne Dobro” jest blokada dotacji celowych dla podmiotów współpracujących z Gminą. Jednym z nich jest Powiat Kielecki. W budżecie na 2014 r. znalazła się dotacja dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 200.000 tys. złotych na dokończenie remontu drogi powiatowej prowadzącej do Szewc i Zawady z budową ścieżki rowerowej prowadzącej przez tereny zalesione do miejscowości Szewce od Osiedla Pod Lasem.

Kolejnym skutkiem decyzji radnych Klubu „Wspólne Dobro” jest brak możliwości realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do sfinansowania w ramach funduszu sołeckiego. Zadania te wskazane były bezpośrednio przez rady sołeckie i miały na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w danym sołectwie służących bezpośrednio mieszkańcom.

Takie działania radnych Klubu „Wspólne Dobro” nie służą realizacji zadań inwestycyjnych gminy i jej rozwojowi jak również w żaden sposób nie służą społeczności lokalnej.

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: 13 °C
Ciśn.: 986 hPa
Wiatr: 5 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet